Hvad kan vi hjælpe med?

Forebyggelse af kriminalitet i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune arbejder med at forebygge kriminalitet og sikre trygheden på mange niveauer og gennem mange forskellige indsatser

Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har til opgave at lede, koordinere og udvikle projekter, der medvirker til, at Ishøj Kommune når sine mål med det kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende arbejde.

Vi vil fastholde de gode resultater, vi har opnået igennem en koordineret og målrettet kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats.

I 2009 blev det lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet.

Her kan du læse Ishøj Kommunes samlede plan for forebyggelse af kriminalitet og tryghedsskabelse:

Ishøj - En tryg by

Herunder kan du læse mere om de kriminalitetsforebyggende indsatser, der udføres ellers koordineres af Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse: 

Fritidsjobordning til unge under 18 år

Med fritidsjobordningen er der mulighed for at støtte kriminalitetstruede unge i at få et fritidsjob med erhvervsmentor. De unge ansættes med erhvervsmentorstøtteordning i de første 6 måneder, hvorefter de forventes at fortsætte ansættelsen uden særlige vilkår.

Formålet med indsatsen er, at den unge tilegner sig grundlæggende arbejdsmarkedsfærdigheder, får en øget oplevelse af medborgerskab og afstår fra at begå kriminalitet. Ordningen er et samarbejde mellem Ishøj Kommune og lokale virksomheder og koordineres af Tryghed og Kriminalitetsforebyggelses fritidsjobkoordinator.

Exit-programmet

Formålet med Exit-programmet er at hjælpe unge, der er involveret i bande/rockermiljøet ud af deres gruppering, og ind i samfundet igen.

Exit-koordinatoren står for den koordinerende indsats i forhold til samtlige tiltag, der skal iværksættes overfor exit-borgeren. Politiets exit-koordinator for Vestegnen indgår som samarbejdspartner, og har bl.a. til opgave, i den indledende fase, at afdække borgerens kriminalitetsbillede og lave en samlet vurdering af trusselsbilledet.

I Ishøj er Borger & Socialservice en central partner i exitprogrammet f.eks. i forbindelse med misbrugsbehandling og adgang til sociale ydelser. Jobcenter Vallensbæk bidrager til Exitprogrammet ved at støtte borgeren i at komme i job og/eller påbegynde uddannelse.

Den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken

Ishøj Kommune samarbejder med boligselskaberne og Landsbyggefonden om en ny boligsocial helhedsplan i Vejleåparken. Helhedsplanens aktiviteter har til formål, at sikre tryghed og trivsel, forebygge kriminalitet, højne uddannelses- og beskæftigelsen og styrke forældreansvaret.

Politikadet

Ishøj Ungdomsskole, Københavns Vestegns Politi og Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse har iværksat Politikadetforløb for unge i 12-14-årige unge, der har brug for et skub i den rigtige retning.

Netværket Unge Udenfor

Ishøj Kommune arbejder på tværs af fagkulturer om at løse problemer med unge, der har en uhensigtsmæssig og utryghedsskabende adfærd. Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse koordinerer og deltager i Unge Udenfor, der består af repræsentanter fra Park og Vej, Sikringskoordinatorer, Lokalpoliti, Ishøj Ungdomsskole, Plan-afdelingen og gadeplansmedarbejdere.

Konfliktmægling

Konfliktmægling er en systematisk metode til håndtering af konflikter. Gennem det seneste år har Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse uddannet et stort antal mæglere i Ishøj, primært i skolernes SSP-funktioner.

Metoden er godt i gang med at blive implementeret på Ishøjs skoler. Næste skridt er at uddanne elev-mæglere, der kan varetage mægling i lettere konflikter og være gode rollemodeller for konstruktiv konflikthåndtering på skolerne.

ART undervisning

Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse udbyder ART-undervisning, hvis formål er at støtte børn og unge i at udvikle sociale kompetencer og træne selvkontrol.

Kontakt

Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

tk@ishoj.dk

Tlf. 43577555

Senest opdateret 6. juni 2018